no-img
جزوه باز

طرح توجیهی تولید پاکت بسته بندی سیمان - جزوه باز


جزوه باز
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
طرح توجیهی تولید پاکت بسته بندی سیمان
doc
1.7 مگابایت
52 صفحه
10 فروش

طرح توجیهی تولید پاکت بسته بندی سیمان


چکیده ای از طرح توجیهی تولید پاکت بسته بندی سیمان :

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدن ﻋﻈﻴﻢ ﮔﭻ و آﻫﻚ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه ﺳﻴﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰو ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻗـﺮار دارد.

از ﻃﺮﻓـﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر و دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ رﺷـﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی ۸ درﺻﺪ در ﺳﺎل، وﺟﻮد زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺿﺮورﻳـﺴﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮورﻳـﺴﺖ.

در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻴﻤﺎن و ﮔﭻ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی اﻳﻦ ﻣﺤـﺼﻮل و ﻧﻴﺰ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد آن از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در ﭘﺎﻛﺘﻬﺎی ﻛﺎﻏﺬی و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺣـﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﺎﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮔﭻ و ﺳﻴﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و اﻣﻴـﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ واﺣﺪﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ…

عناوین طرح توجیهی تولید پاکت بسته بندی سیمان :

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ

١-١- ﻧﺎﻡ ﻭ ﻛﺪ پاکت سیمان

٢-١- ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ

٣-١- ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ پاکت سیمان

۴-١- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻲ

۵-١- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ

۶-١- ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ

٧-١- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻝ

٨-١- ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ

٩-١- ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻝ

١٠-١- ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ

٢- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎی پاکت سیمان

١-٢- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ

۲-۲- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ

٣-٢- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ

۴-٢- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺼﺮﻑ

۵-٢- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ

۶-٢- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ

۳- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ

۴- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ

۵- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

۶- ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﻥ

٧- ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ طرح کسب و کار تولید پاکت بسته بندی سیمان

٨- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ

٩- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ، ﺳﻮﺧﺖ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ

١٠- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ

١١- ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

مشخصات فایل :

نام فایل: طرح توجیهی تولید پاکت بسته بندی سیمان
فرمت فایل : WORD قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۵۲ صفحه
حجم فایل : ۱٫۷ مگابایت
دسته بندی : طرح های توجیهی , صنایع سلولزی
پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید